ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ
Bankim Chandra Chattopadhyay
 Punjabi Kahani