ਗੁੜੀਪਤੀ ਵੈਂਕਟਾ ਚਲਮ
Gudipati Venkata Chalam
 Punjabi Kahani