ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ
Ishwar Chander Nanda
 Punjabi Kahani