ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ
Kashmiri Lal Zakir
 Punjabi Kahani