ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ
Hari Krishan Mayer
 Punjabi Kahani