ਰੈਮਨ ਡੈਲ ਵੈਲੇ ਇੰਕਲਾਨ
Ramon del Valle Inclan
 Punjabi Kahani